REGULAMIN MARKETU INTERNETOWEGO GOCAL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W MARKECIE INTERNETOWYM

 3. WARUNKI ZAWIERANIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY

 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Zakup Produktów jest równoznaczny ze znajomością i akceptajcą warunków Regulaminu Marketu Internetowego Gocal.

1.2.Market Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.market.gocal.eu zarządzany przez firmę GOCAL Dariusz Gocał (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. 11 Listopada 45, 28-300 Jędrzejów) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6561916768, REGON 260342325, adres poczty elektronicznej: market@gocal.eu .

1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Marketu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. 

1.4. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Dariusz Gocał prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GOCAL Dariusz Gocał NIP:PL6561916768. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Marketu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.5. Definicje:

 1. DZIEŃ ROBOCZY – od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Markecie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Markecie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 4. FORMULARZ KONTAKTOWY– formularz dostępny w Markecie Internetowym umożliwiający pisemny kontakt między Sprzedawcą i Klientem.

 5. KLIENT; USŁUGOBIORCA; KONSUMENT; NABYWCA; KUPUJĄCY – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną do zawierania umów, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę ze Sprzedawcą.

 6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2020 poz. 1740 ze zm.).

 7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 8. MARKET INTERNETOWY - Market Internetowy Gocal - serwis internetowy dostępny pod adresem : www.market.gocal.eu .

 9. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Markecie Internetowym.

 10. PRODUKT – dostępna w Markecie Internetowym towar lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

 11. PLIKI GRAFICZNE – projekt graficzny zapisany elektronicznie w postaci pliku.

 12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Marketu Internetowego.

 13. SPECYFIKACJA – specyfikacja wymogów technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych Plików Graficznych stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu

 14. SPRAWDZANIE – proces sprawdzania przez Sprzedawcę zgodności Plików Graficznych Klienta z wymogami określonymi w Specyfikacji wraz z naniesieniem przez Klienta ewentualnych poprawek do Plików Graficznych. Zakres i zasady odpłatności Sprawdzania Plików Graficznych są określone w załączniku nr 2 do Regulaminu.

 15. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA; PRZEDSIĘBIORSTWO – DARIUSZ GOCAŁ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GOCAL Dariusz Gocał SKRÓT NAZWY: GOCAL (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. 11 listopad 45, 28-300 Jędrzejów) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6561916768, REGON 260342325, adres poczty elektronicznej: market@gocal.eu .

 16. UMOWA – umowa kupna-sprzedaży Produktu, usługi zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Marketu Internetowego.

 17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia lub Formularza Kontaktowego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W MARKECIE INTERNETOWYM

2.1. W Markecie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Formularz Kontaktowy oraz Newsletter.

 1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/prowadzenia działalności (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres dostawy , adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie numeru NIP.

 2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Markecie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków: (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia, (2) kliknięciu pola „Realizuj zamówienie”, a następnie w nowowyświetlonym oknie potwierdzeniu chęci złożenia Zamówienia poprzez (3) kliknięcie pola „OK” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Marketu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/prowadzenia działalności (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, rodzaj Produktu/ów, ilość Produktu/ów, cechy Produktu/ów, Pliki Graficzne, sposób Sprawdzania Plików Graficznych,  miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 3. Newsletter – na Newsletter można się zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.

2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Klienta jest nieodpłatne.

 1. Konto oraz Newsletter w Markecie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.

 2. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:

 1. Komputer,  laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

 2. Dostęp do poczty elektronicznej.

 3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

 4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768

 5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.4. Klient obowiązany jest do korzystania z Marketu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.5. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. WARUNKI ZAWIERANIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Marketu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Marketu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Marketu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Markecie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

 1. W celu zawarcia Umowy niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Akceptacja przez Sprzedawcę Plików Graficznych, rozpoczęcie realizacji Umowy.

3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Marketu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2., a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Marketu Internetowego Sprzedawcy.

3.6. Klient dokonując zakupów w Markecie Internetowym market.gocal.eu wyraża zgodę na otrzymywanie faktur, korekt faktur, not obciążających oraz not korygujących drogą elektroniczną. Zobowiązuje się również przyjmować faktury - o których mowa powyżej - w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią wystawienie czy przesłanie faktur w formie elektronicznej. Klient ma możliwość pobierania e-faktur po zalogowaniu się na stronie internetowej Marketu w panelu Klienta w zakładce "Faktury".

3.7. Brak Produktu lub jego wada jest podstawą do niezwłocznego odstąpienia od Umowy przez Sprzedawcę oraz zwrotu środków Klientowi. W takim przypadku Umowę uważa się za niebyłą.

4. SPOSOBY  PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 2. Bank: ING Bank SA.

 3. Numer rachunku: 13 1050 1416 1000 0091 3990 6052.

 4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Marketu Internetowego w zakładce „Bezpieczeństwo płatności” oraz na stronie internetowej https://www.paypal.com/pl

4.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayPal

4.3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

 1. Firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449, dysponująca ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku (z późniejszymi zmianami) i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiego organu kontrolnego, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego).

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 1. Dowóz, po uzgodnieniu terminu i ceny.

 2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

 3. Przesyłka paletowa.

 4. Odbiór osobisty pod adresem: ul. 11 Listopada 45, 28-300 Jędrzejów – w Dni Robocze w godzinach od 10:00 do 16:00.

5.2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć od dnia zakończenia Sprawdzania Plików Graficznych.

6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6.1. Sprzedawca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).

 2. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: market@gocal.eu  lub też pisemnie na adres: ul. 11 Listopada 45, 28-300. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

 3. W wypadku Klientów będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Klient obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Sprzedawcę, Klientowi oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 4. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową:

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: market@gocal.eu  lub też pisemnie na adres: ul. 11 Listopada 45, 28-300 Jędrzejów. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

 4. W przypadku Produktów objętychodstąpienie gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Marketu Internetowego:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Marketu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Marketu Internetowego Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: market@gocal.eu  lub też pisemnie na adres: ul. 11 Listopada 45, 28-300 Jędrzejów.

 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. 11 Listopada 45, 28-300 Jędrzejów.

8.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

8.3. Przedsiębiorstwo dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.

8.4. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

8.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.1 oraz 8.4; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

8.6. Sprzedawca zawierając umowę na odległość, może od niej odstąpić z powodu wykrycia wady Produktu lub jego braku.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

9.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w  Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub w systemie ratalnym Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa stanowi inaczej.

9.4. W przypadku anulowania zamówienia opłaconego uprzednio za pośrednictwem serwisu PayPal Klient w ciągu 14 dni roboczych otrzyma zwrot należności pomniejszony o 4% wartości anulowanego zamówienia, acz nie mniej niż o 20 zł brutto, czyli o koszty administracyjne, które Sprzedawca ponosi przy anulowaniu rozpoczętego procesu realizacji.

9.5. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

9.6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.7. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.8. Zasady dotyczące reklamacje z tytułu rękojmi za wady Produktu przez Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem: 

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady Produktu Klient zobowiązany jest zgłosić Sprzedawcy - pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi - w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostawy Produktu. W przypadku wady ukrytej zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady.

 2. Sprzedawca jest uprawniony do weryfikacji wskazanych przez Klienta wad Produktu – w takim wypadku Klient zgodnie z żądaniem Sprzedawcy udostępnia Sprzedawcy zakwestionowany Produkt lub przesyła go do Sprzedawcy. W razie gdy wady nie zostaną stwierdzone lub gdy Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady Produktu, Klient taki ponosi koszty weryfikacji oraz dostarczenia i odesłania Produktu.

 3. W opisie reklamacji należy podać dokładny opis przedmiotu reklamacji oraz żądanie reklamacyjne.

 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje w terminie 7 Dni Roboczych od dnia dokonania zgłoszenia, z zastrzeżeniem pkt. 9.7.2. – w tym wypadku termin liczy się od dnia udostępnienia lub przesłania Sprzedawcy Produktu.

 5. Reklamacje dotyczące druku z Plików Graficznych nieprzygotowanych zgodnie z naszą specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do Regulaminu nie będą uwzględniane.

 6. Przy wydruku tekstów z czterech kolorów teksty mogą być niespasowane, co nie podlega reklamacji.

 7. Przy zastosowaniu ramki w Plikach Graficznych (szczególnie na małej powierzchni np. wizytówki) ze względu na tolerancję błędu krajarki wynoszącą do 2 mm, Produkt po obcięciu może wyglądać nieestetycznie i nieprofesjonalnie, co nie podlega reklamacji.

 8. Przy przygotowywaniu plików do druku w formatach PDF, TIFF, JPG, CDR zalecana rozdzielczość to 300 dpi (do druku przyjmujemy rozdzielczość od 150 dpi jednak reklamacje dotyczące jakości wydruku z plików poniżej 300 dpi nie będą uwzględniane).

 9. Przy przygotowywaniu Plików Graficznych w formatach PDF, TIFF, JPG, CDR bitmapy umieszczone w pliku muszą być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku zapisu 16 lub 32 bitów na kanał mogą wystąpić błędy w druku. Reklamacje dotyczące tak zapisanych Plików Graficznych nie będą uwzględniane.

 10. Przesyłając do nas Pliki Graficzne należy wziąć pod uwagę, że reklamacje dotyczące druku z plików CDR oraz plików PDF oraz TIF wygenerowanych z programu CDR nie będą uwzględniane.

 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Pliki Graficzne, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.

 12. Reklamacje dotyczące rozbieżności kolorów w przypadku przesłania do nas Plików Graficznych przygotowanych w kolorystyce RGB oraz z kolorami dodatkowymi PANTONE nie będą uwzględniane.

 13. Reklamacje dotyczące różnicy nasycenia kolorów w stosunku do oczekiwań Klienta mogą być składane jedynie w wypadku, jeżeli przed rozpoczęciem druku Klient dostarczył Sprzedawcy proof cyfrowy.

 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym - porównywanie kolorystyki wydruku CMYK z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie.

 15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne przy druku tych samych Plików Graficznych (tolerancja do plus/minus 5% odchylenia kolorystycznego).

 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy złam. Za nieprawidłowy złam uznaje się, taki który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp. uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji.

 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wyraźne pękanie papieru w miejscu łamania przy druku z projektów o ciemnych kolorach.

 18. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pękanie papieru w miejscu łamania przy gramaturach papieru powyżej 170 g.

 19. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane lub łuszczące się.

 20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice we wzorniku papierów offsetowych oraz wykorzystanych przy druku danego Produktu.

 21. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku (w tym wskazanych w Regulaminie) nie przekracza 1% (słownie: jeden procent) ilości dostarczonego Produktu.

 22. Poniższe odchylenia są dopuszczalne i nie mogą stanowić podstawy reklamacji Klienta:

 23. Tolerancja do 2 mm przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki,

 24. Tolerancja do 1 mm przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania),

 25. Tolerancja do 1 mm przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania),

 26. Tolerancja do 0,2 mm przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych,

 27. Tolerancja do plus/minus 5 % różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi Produktu.

 28. Tolerancja do plus/minus 5% odchylenia kolorystycznego na całym nakładzie danego Produktu.

 29. W przypadku uznania reklamacji i ponownego druku zareklamowanego Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie, że ponowny druk zostanie wykonany z tych samych Plików Graficznych, z których został pierwotnie wydrukowany ten Produkt.

 30. Reklamacje dotyczące rozbieżności kolorów między zamówieniami drukowanymi na maszynach offsetowych, a maszynach cyfrowych nie będą uwzględniane z racji różnic technologicznych.

 31. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się pęknięcia na bigach teczek z lakierem dyspersyjnym.

9.9. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

9.10. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować i wysłać zamówienie w ustalonym terminie, jednakże zastrzega sobie prawo do nieplanowanego opóźnienia, które wynika z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a mianowicie przyczyn technicznych związanych z awarią maszyn, braku dostawy energii elektrycznej, braku sygnału internetowego, winy wynikającej z błędu firmy kurierskiej oraz warunków atmosferycznych, które mają wpływ na powyższe przyczyny. Nieterminowość związana z realizacją zamówień, wynikająca z wyżej wymienionych powodów nie jest podstawą do roszczenia reklamacji i ubiegania się o odszkodowanie.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Wszelkie prawa autorskie do Marketu Internetowego, w tym do nazwy, logo, szaty graficznej, treści, układu i kompozycji posiada Sprzedawca i jako takie korzystają one z ustawowej ochrony prawnej.

10.2. Umowy zawierane poprzez Market Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.3. Zmiana Regulaminu:

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających z Marketu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.5. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Specyfikacja wymogów technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych Plików Graficznych

Sposób wgrywania Plików Graficznych oraz formaty przyjmowane do druku

Pliki Graficzne do druku należy wgrać w szczegółach Zamówienia klikając na ikonę „Wgraj pliki do zamówienia”.

Przy zamówieniach wycenianych indywidualnie pliki należy umieścić na serwerze FTP udostępnionym po złożeniu Zamówienia.

Pliki do druku najlepiej przesyłać w formacie PDF (koniecznie wygenerowane ze standardem PDF/X-1a:2001 w wersji Acrobat 4 wersja 1.3)

Formaty plików które przyjmujemy do druku: PDF, TIF, TIFF, JPG, JPEG, CDR do wersji X4, spakowane ZIP i RAR (formaty do kompresji danych).

Minimalna rozdzielczość przyjmowanych do druku Plików Graficznych to 140dpi, ale zalecana rozdzielczość to 300dpi.

Opis przygotowania Plików Graficznych do druku z podziałem na formaty plików

PDF

 • wygenerowane ze standardem PDF/X-1a:2001 w wersji acrobat 4 wersja 1.3 ,
 • wszystkie czcionki muszą być zamienione na krzywe,
 • przygotowany plik musi uwzględniać 2mm spadu z każdej strony,
 • zalecana rozdzielczość 300 dpi,
 • zapisany w kolorystyce CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)“,
 • wszystkie ważne teksty oraz grafiki, które mają być widoczne na wydruku po obcięciu muszą być odsunięte od linii cięcia lub bigowania/składania przy ulotkach , wizytówkach o 4 mm (6mm od krawędzi projektu), przy katalogach i teczkach o 10mm (12mm od krawędzi projektu),
 • zapis bez linii cięcia oraz znaczników kolorystycznych,
 • bitmapy umieszczone w PDF muszą być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku zapisu 16 lub 32 bitów na kanał mogą wystąpić błędy w druku.
 • projekty dotyczące druku z lakierem wybiórczym UV muszą być przesłane na dwóch stronach, na pierwszej powinien się znajdować sam projekt, natomiast druga strona powinna zawierać sam projekt lakieru UV w skali 1:1

TIF, TIFF

 • przygotowany plik musi uwzględniać 2mm spadu z każdej strony,
 • zalecana rozdzielczość 300 dpi,
 • zapisany w kolorystyce CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2:2004)“,
 • plik zapisany bez warstw – projekt musi być spłaszczony,
 • zalecamy przy zapisie użyć kompresji LZW (format kompresji obrazu),
 • wszystkie ważne teksty oraz grafiki które mają być widoczne na wydruku po obcięciu muszą być odsunięte od linii cięcia lub bigowania/składania przy ulotkach , wizytówkach o 4 mm (6mm od krawędzi projektu), przy katalogach i teczkach o 10mm (12mm od krawędzi projektu),
 • zapis bez linii cięcia oraz znaczników kolorystycznych,
 • bitmapy umieszczone w TIF muszą być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku zapisu 16 lub 32 bitów na kanał mogą wystąpić błędy w druku.

JPG, JPEG

 • przygotowany plik musi uwzględniać 2mm spadu z każdej strony,
 • zalecana rozdzielczość 300 dpi,
 • zapisany w kolorystyce CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)“,
 • wszystkie ważne teksty oraz grafiki które mają być widoczne na wydruku po obcięciu muszą być odsunięte od linii cięcia lub bigowania/składania przy ulotkach , wizytówkach o 4 mm (6mm od krawędzi projektu), przy katalogach i teczkach o 10mm (12mm od krawędzi projektu),
 • zapis bez linii cięcia oraz znaczników kolorystycznych,
 • bitmapy umieszczone w JPG muszą być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku zapisu 16 lub 32 bitów na kanał mogą wystąpić błędy w druku.

CDR - Corel Draw do wersji X4

 • wykrojniki do danych prac (na pierwszej stronie wykrojnik nałożony na pracę na drugiej stronie pracę do druku bez wykrojnika) – linie cięcia oznaczamy na niebiesko linie bigowania na czerwono , 1:1,
 • wszystkie czcionki muszą być zamienione na krzywe,
 • przygotowany plik musi uwzględniać 2mm spadu z każdej strony,
 • mapy bitowe umieszczone w projekcie muszą być zapisane zgodnie z parametrami: 1:1, 300dpi, CMYK,
 • wszystkie efekty (w szczególności przezroczystości) powinny być spłaszczone w bitmapy o odpowiednich parametrach 1:1, 300dpi, CMYK,
 • zalecana rozdzielczość 300 dpi
 • tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)“,
 • wszystkie ważne teksty oraz grafiki które mają być widoczne na wydruku po obcięciu muszą być odsunięte od linii cięcia lub bigowania/składania przy ulotkach , wizytówkach o 4 mm (6mm od krawędzi projektu), przy katalogach i teczkach o 10mm (12mm od krawędzi projektu),
 • zapis bez linii cięcia oraz znaczników kolorystycznych,
 • bitmapy umieszczone w CDR muszą być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał.

Uwagi dotyczące druku z plików przygotowanych w programie Corel Draw

Wszystkie pliki do druku przesyłane w formacie CDR są przez nas zapisywane w do formatu PDF w kolorystyce CMYK

Aby uniknąć błędów w druku z plików PDF wygenerowanych z programu Corel Draw należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty znajdujące się w projekcie i przekształcić je na mapę bitową.

Kolorystyka

Przesyłane pliki do druku powinny być zapisane w kolorystyce CMYK. W przypadku przesłania do nas plików w kolorystyce RGB lub z kolorami dodatkowymi PANTONE zostaną one automatycznie zapisane do kolorystyki CMYK.

Pracujemy w oparciu o profil kolorystyczny „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2:2004)“ - dlatego też, wszystkie pliki, które mają zadany inny profil, będą automatycznie konwertowane do „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2:2004)“

Układ graficzny

W trosce o najwyższą jakość wydruku prosimy podczas projektowania korzystać z naszych makiet zamieszczonych do pobrania przy każdym Produkcie. Unikniecie w ten sposób błędów w przygotowaniu Plików Graficznych oraz przyspieszy to proces Sprawdzania.

Katalogi szyte należy przesyłać w następujący sposób:

 • w formacie PDF
  •  w jednym pliku strona po stronie bez żadnych rozkładówek od pierwszej strony okładki do ostatniej strony okładki
 • w formacie TIFF, JPG – pliki w nazwie muszą posiadać numer strony, od pierwszej strony okładki do ostatniej strony okładki – spakowane ZIP lub RAR

Jeżeli strony katalogu nie zawierają numeracji/paginacji prosimy zapisać plik PDF ze stronami po kolei lub jeżeli nie ma takiej możliwości każdą stronę oddzielnie w nazwie pliku umieszczając numer strony.

Ważne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 5 mm od linii cięcia, powyżej 32 stron przy oprawie szytej 8mm.

Katalogi klejone należy przesyłać w następujący sposób:

 • okładka: w jednym pliku PDF wszystkie strony po kolei od 1 do 4 
 • spady w okładce powinny wynosić 5 mm
 • środek: w jednym pliku PDF wszystkie strony po kolei bez rozkładówek
 • spady w środkowych stronach powinny wynosić 2 mm

Przygotowując do druku katalogi klejone należy uwzględnić, że strony 2 i 3 w okładce oraz 1 i ostatnia we wkładzie będą zaklejone po 7 mm od strony grzbietu i grafika umieszczona w tym miejscu będzie niewidoczna. Zalecana odległość elementów graficznych w tych miejscach wynosi 15mm. Marginesy wewnętrzne przy katalogach klejonych powinny wynosić minimum 15 mm.

Uwagi dodatkowe

Pamiętaj, aby przygotować czarne teksty tylko i wyłącznie w 100% K (w samym czarnym kolorze ze 100% nasyceniem). Nigdy nie zapisuj czarnych tekstów w 4 kolorach.

Znaki wodne - projektując znaki wodne ich wartość powinna wynosić co najmniej 10%.

Ramki - jeżeli jest taka możliwość unikaj stosowania ramek w projektach (szczególnie na małych powierzchniach np. wizytówkach).

Minimalna wielkość czcionki - dla tekstów składających się z czterech kolorów najmniejszy rozmiar czcionki który należy zastosować to 8 punktów. Poniżej tej wartości należy stosować teksty składające się tylko z jednego koloru np. 100% K (w samym czarnym kolorze ze 100% nasyceniem).

Linie w notesach - aby prawidłowo wydrukować linie lub kratki w notesach należy stosować linie o grubości 0,5 punktu i nasyceniem kolorystycznym minimum 30 %.

Maksymalny limit nafarbienia (wszystkich kolorów składowych z palety barw CMYK) - powinien nie przekraczać 225 % wszystkich składowych kolorów.

Kolor czarny - stosując kolor czarny na powierzchniach do 2cm ²  takich jak teksty lub logo należy użyć jedynie 100% K (w samym czarnym kolorze ze 100% nasyceniem). Jeżeli powierzchnia jest większa zastosowanie samego 100% K spowoduje, że na wydruku kolor czarny będzie rozmyty i wpadający bardziej w grafitowy niż czarny. Dlatego aby uzyskać głęboką czerń należy zastosować następującą kombinację kolorystyczną: 100% K, 40% C, 40% M, 40% Y  co daję łączną wartość 220%.

Kolorystyka - pliki należy zapisywać w kolorystyce CMYK (zestaw czterech podstawowych kolorów farb malarskich). Projekty przygotowane w RGB (jeden z modeli przestrzeni barw składających się z barwy R – red, czerwonej, G – green, zielonej i B – blue, niebieskiej) na monitorze wyglądają na żywe i jaskrawe , jednak po konwersji kolorystycznej na wydruku wyjdą blade i szare, co nie będzie wyglądać estetycznie.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Zakres i zasady odpłatności Sprawdzania Plików Graficznych

 

Rodzaj

 

Sprawdzanie podstawowe

Sprawdzanie rozszerzone

Bez Sprawdzania

Zalecane dla

Klienci posiadający zaawansowane umiejętności przy przygotowywaniu Plików Graficznych

Klienci nieposiadający lub posiadający podstawowe  umiejętności przy przygotowywaniu Plików Graficznych

Tylko dla Klientów będących przedsiębiorcami i prowadzącymi agencję reklamową

 

Zakres

 

Proces Sprawdzania obejmuje w zależności od rodzaju Pików Graficznych:

 1. Sprawdzenie formatu pracy,
 2. Sprawdzenie spadów,
 3. Sprawdzenie marginesów,
 4. Zamianę kolorystyki RGB na CMYK,
 5. Usunięcie „overprintów” (możliwe tylko w plikach w formacie PDF),

 

Proces Sprawdzania obejmuje w zależności od rodzaju Pików Graficznych:

 1. Sprawdzenie formatu plików,
 2. Sprawdzenie formatu pracy,
 3. Sprawdzenie spadów,
 4. Sprawdzenie marginesów,
 5. Sprawdzenie poprawności falcowania/bigowania,
 6. Zamianę kolorystyki RGB na CMYK,
 7. Usunięcie „overprintów” (możliwe tylko w plikach w formacie PDF),
 8. Sprawdzenie poprawności rozdzielczości pracy,
 9. Sprawdzenie poprawności składowej czarnych  tekstów,
 10. Poprawienie w miarę możliwości błędów w plikach i przesłanie poprawionych plików do akceptacji przez Klienta lub ewentualnie w razie braku możliwości poprawienia przez Sprzedawcę przesłanie do poprawy przez Klienta.

Sprzedawca nie przeprowadza tutaj Sprawdzania Plików Graficznych i przystępuje od razu do realizacji Umowy Sprzedaży

 

Odpłatność

 

Nieodpłatne

Odpłatne (cena uzależniona jest od rodzaju Produktu i podana jest w trakcie składania Zamówienia)

Nieodpłatne

 

Czas trwania

 

1 Dzień Roboczy po stronie Sprzedawcy + ewentualnie czas potrzebny Klientowi na akceptację lub na poprawienie Plików Graficznych

1 Dzień Roboczy po stronie Sprzedawcy + ewentualnie czas potrzebny Klientowi na akceptację lub na poprawienie Plików Graficznych

1 Dzień Roboczy

Dodatkowe uwagi

W przypadku gdy Pliki Graficzne są niezgodne ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do Regulaminu, to są one odrzucane i Klient otrzymuje powiadomienie z informacją o tym co należy poprawić w Pliku Graficznym.

Następnie Klient powinien poprawić Plik Graficzny i wgrać go ponownie w koszyku (dostępnym w Formularzu Zamówienia). Klient ma także możliwość zaakceptowania odrzuconego Pliku Graficznego - w takiej sytuacji robi to na własną odpowiedzialność - Sprzedawca nie ponosi wówczas odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku, a wynikające z Plików Graficznych.

W przypadku gdy Pliki Graficzne są niezgodne ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do Regulaminu, to są one odrzucane i Klient otrzymuje powiadomienie z informacją o tym co należy poprawić w Pliku Graficznym.

Następnie Klient powinien poprawić Plik Graficzny i wgrać go ponownie w koszyku (dostępnym w Formularzu Zamówienia). Klient ma także możliwość zaakceptowania odrzuconego Pliku Graficznego - w takiej sytuacji robi to na własną odpowiedzialność - Sprzedawca nie ponosi wówczas odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku, a wynikające z Plików Graficznych.

Sprzedawca nie ponosi tutaj odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku, a wynikające z Plików Graficznych.

Zalecane w przypadku Produktów będących wizytówkami, plakatami, ulotkami lub papierem firmowym.

Nie zalecane w przypadku Produktów będących katalogami, kalendarzami lub teczkami.

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zgodne z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2020.287.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

[5]

[6]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie: w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy."; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy."; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy."; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części."; w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu

i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej."

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) proszę wpisać:

– "Odbierzemy rzecz"; lub

– "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku

gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie

nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin

jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

b) proszę wpisać:

– "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";

– "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";

– Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę].";

lub

– Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz

c) proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wzór Formularza odstąpienia od umowy zgodny z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2020.287.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

1. Ustawa o ochronie praw konsumenta dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 64), dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (Dz. Urz. UE L 171 z 07.07.1999, z późn. zm.) oraz dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniającej dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (Dz. Urz. UE L 271 z 09.10.2002, str. 16, z późn. zm.), ostatnio zmienionej dyrektywą 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. (Dz. Urz. UE L 319 z 05.12.2007, str. 1).
2. Art. 38a dodany przez art. 55 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1495) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.